naglowek naszerekodzielo

Regulamin sklepu


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

za pośrednictwem strony internetowej naszerekodzielo.pl

§1. Postanowienia wstępne.

1.        Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://naszerekodzielo.pl (zwanej dalej „Stroną”).

2.        Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Wajkomp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sulejówku, 3 Maja 63 lok. 1, 05-071 Sulejówek, woj. mazowieckie; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701271; NIP: 8222363925, REGON: 368622280 (zwany dalej „Usługodawcą”).

3.        Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

1)        poczty e-mail: sklep@naszerekodzielo.pl

2)        telefonicznie: 539-331-445

4.        Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 15.06.2024 r.

 

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.        Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sprzedaż produktów rękodzielniczych.

2.        Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:

1)        Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego:

2)        Założenie konta użytkownika;

3)        Subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);

4)        Pobranie darmowych treści (PDF-y,  kupony rabatowe).

3.        Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

4.        Sformułowania takie jak: “usługa świadczona drogą elektroniczną”, “treść cyfrowa”, “usługa cyfrowa”, “towar”, którymi Usługodawca posługuje się w niniejszym Regulaminie odpowiadają definicjom zawartym w przepisach prawa.

 

§3. Warunki techniczne do korzystania ze Strony.

1.      W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

1)        urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym;

2)        przeglądarkę internetową;

3)        pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie;

4)        adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie, zapisania się na newsletter, pobrania kuponów rabatowych.

 

§4. Sprzedaż towarów fizycznych.

1.        Składanie zamówień.

1)        Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.

2)        Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

3)        Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji Usługodawca wysyła potwierdzający e-mail.

4)       Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na opłacenie zamówienia wynosi 3 dni (za wyjątkiem opcji “za pobraniem”), po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.

5)        Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz  informację od Usługodawcy.  

2.        Dokonywanie płatności.

1)       Usługodawca umożliwia zapłatę:

a) za pobraniem,

b) za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24 i Payeye,

c) przelewem bankowym na konto firmowe Usługodawcy  w Nest Bank S.A. nr  59 1870 1045 2078 1055 1869 0001

2)       Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności.

3.        Dostawa/Odbiór towaru.

1)       Usługodawca umożliwia kilka dostawę  towaru za pośrednictwem Paczkomaty Inpost.

2)       Koszty dostawy Usługodawca określa na Stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

3)       W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt na Infolini Inpost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych.

4)       Zamówienia towarów fizycznych można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania.

 

 §5. Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży.

1.      W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: 1) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające realizację umowy, 2) nie opłaciłeś zamówienia w terminie, 3) w przypadku zamówień towarów fizycznych dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki.  

 

§6. Prawa konsumenta.

1.        Postanowienia art. 7- 8 poniżej mają zastosowanie względem konsumentów oraz osób korzystających z uprawnień konsumentów według przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2.       Przez prawa konsumenta należy rozumieć:

1)        prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 27 i następne Ustawy o prawach konsumenta);

2)       prawa konsumenta związane ze zgodnością towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową (art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).

3.        Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.       Usługodawca względem “niekonsumentów” (osób i podmiotów nie wymienionych w ust. 1 powyżej) ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.       Ochroną konsumencką nie są objęte umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawarte na odległość, jeżeli konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.

 

§7. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.        Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub treści cyfrowych lub usług (także usług cyfrowych) jako konsument zawierając umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2.        W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie w terminie 14 dni, liczonych:

1)        od otrzymania towaru lub treści cyfrowej;

2)        w przypadku zakupu kilku towarów, od otrzymania ostatniego z nich;

3)        w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez oznaczony czas, od otrzymania pierwszego z towarów;

4)        w innych wypadkach od dnia zawarcia umowy.

3.       Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.  Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zawartej umowie (zakupionym towarze, treści cyfrowej lub usłudze) z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.

4.        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych towarów lub zaprzestania korzystania z dostarczonych Ci treści lub usług cyfrowych oraz udostępniania ich osobom trzecim. W stosunku do treści lub usług cyfrowych możemy Ci uniemożliwić dalszy dostęp także przez zablokowanie konta, o ile jest to technicznie możliwe.

5.        Na twoje żądanie udostępnimy Ci nieodpłatnie treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Ciebie w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Żądanie możesz zrealizować korzystając z procedury reklamacyjnej, uregulowanej poniżej.

6.        W przypadku zakupu towarów lub treści cyfrowych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty przesyłki (o ile takie poniosłeś) z zastrzeżeniem, że zwracamy koszty przesyłki do wysokości najtańszej oferowanej przez nas opcji dostawy towarów. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.

7.       Towary powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Poniesione przez Ciebie bezpośrednie Koszty zwrotnego odesłania towarów nie zostaną przez nas zwrócone. 

8.        Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie towarów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania.

9.        W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na Tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.

10.  W przypadku umowy, której przedmiotem będą usługi (także usługi cyfrowe) albo treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać, jeżeli przed zawarciem umowy poinformujemy Cię, że z chwilą zrealizowania umowy utracisz prawo do odstąpienia, a Ty wyrazisz na to zgodę.

11.   W przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy, której przedmiotem były usługi (także usługi cyfrowe), po zgłoszeniu przez Ciebie żądania wykonania umowy przed terminem do odstąpienia od umowy, zobowiązany będziesz do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

§8. Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową.

1.        Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2.        W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

3.        Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

4.        Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

5.        Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:

1)        środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

2)        konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

6.        Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:

1)        Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2)        Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

3)        Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4)        Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

             a)               Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

             b)               Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

            c)               brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

            d)               brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,

            e)               z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

5)        Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

6)       Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

7)       Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

8)       Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

9)       Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

10)  Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

11)  W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

12)  Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.        Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:

1)        Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2)        Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

3)        Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

              a)               doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

              b)               Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,

              c)               brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

              d)               brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową;

              e)               z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

4)        Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

5)        Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

6)        Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

 

§9. Postępowanie reklamacyjne.

1.        Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.

2.        Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować na adres: sklep@naszerekodzielo.pl

3.        W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:

1)        dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania;

2)        dane dotyczące umowy lub towaru (odpowiednio treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję;

3)        powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na niezgodność towaru, treści cyfrowej lub usługi (także cyfrowej), także opis i inne dokumenty, które mogą nam pomóc rozpatrzyć reklamację (np. zdjęcia);

4)        Twoje żądania.

4.        W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż niezgodność z umową lub roszczenia gwarancyjne zobowiązany jesteś podać:

1)        dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail;

2)        opis powodów reklamacji; 

3)        Twoje żądania, propozycje i wnioski.

5.        Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania.

6.        Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

§10. Zmiany regulaminu.

1. Pamiętaj, że nasz regulamin może się zmienić.

2. Zmiany i aktualizacje mogą wynikać z nowelizacji przepisów prawa, zmian w naszych produktach i usługach, korekty językowej lub konieczności doprecyzowania treści regulaminu. 

3. O zmianach i ich przyczynie zawsze poinformujemy Cię e-mailowo.

4. Jeżeli nowa wersja regulaminu nie będzie Ci odpowiadać, możesz bez konsekwencji zrezygnować z naszych usług. Masz na to 14 dni od kiedy zostaniesz poinformowany o zmianie i wystarczy, jak prześlesz nam swoją rezygnację e-mailowo.  

5. Zmiany regulaminu, które dotyczyć będą usług płatnych (zakupu usług, towarów, treści lub usług cyfrowych) znajdą zastosowanie tylko do umów zawartych po zmianie. Jeśli zawarłeś umowę zakupu przed zmianą, obowiązywać będzie Cię regulamin z daty zawarcia umowy.

 

§11. Newsletter.

1.        Na Stronie możesz zapisać się na nasz newsletter.

2.        Newsletter jest usługą darmową.

3.        Treści w newsletterze są chronione na ogólnych zasadach przepisów prawa autorskiego.

4.        Newsletter polega na wysyłce na Twój adres e-mail powtarzalnych wiadomości z systemu mailingowego.

5.        Obiecujemy nie spamować. Będziemy Ci wysyłali wyłącznie konkretne i sprawdzone informacje, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6.        Z racji innych obowiązków może się zdarzyć tak, że nie będziemy w stanie wysyłać Ci newsletterów powtarzalnie i cyklicznie.

7.        Jeżeli zapiszesz się na newsletter, otrzymasz od nas informacje dotyczące nowości, kuponów rabatowych, promocji, ofert handlowych, ciekawych artykułów.

8.        Dołożymy wszelkich starań, by newslettery były merytoryczne. Będziemy je tworzyć rzetelnie, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie.

9.        Na newsletter możesz się zapisać, jeżeli:

1)        wypełnisz formularz zamieszczony na Stronie;

2)        napiszesz do nas e-mail z prośbą o zapisanie na newsletter;

3)        zaznaczysz pole zgody (checkbox) kiedy kupujesz towar, treść cyfrową lub usługę na naszej Stronie.

10.   Po wypełnieniu formularza otrzymasz na swoją skrzynkę wiadomość z linkiem potwierdzającym (system Double Opt-In). W ten sposób chcemy się upewnić, że to na pewno jest Twój adres e-mail.

11.   Po wypełnieniu formularza wyświetli Ci się Strona z potwierdzeniem subskrypcji. Znajdziesz na niej najważniejsze informacje dotyczące naszego regulaminu oraz polityki prywatności.

12.   Jeżeli nie potwierdzisz rejestracji w formularzu, nie zapiszemy Cię na newsletter i nie będziesz otrzymywać od nas regularnych wiadomości.

13.   Jeżeli nasz newsletter nie wyświetla się prawidłowo, napisz do nas. Postaramy się pomóc.

14.   W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera. Dokładamy wszelkich starań, by automatyczne wypisanie było szybkie, bezproblemowe i zajęło Ci kilka sekund.

15.   Jeżeli chcesz się wypisać z newslettera, możesz to zrobić klikając w link zamieszczony na dole każdej wiadomości. Możesz również wysłać do nas e-mail z żądaniem wypisania z bazy. Żądanie to zrealizujemy bezzwłocznie.

16.   Będziesz otrzymywać newsletter do czasu zakończenia subskrypcji lub zakończenia przez nas tej usługi.

17.   Jeżeli przez minimum 6 miesięcy nie będziesz aktywny w naszym newsletterze (nie otworzysz wiadomości), zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego kontaktu z naszej bazy.

18.   Jeżeli wypiszesz się z newslettera lub usuniemy Twój adres-email, w każdej chwili możesz zapisać się na nowo.

19.   Nie udostępniaj i nie kopiuj treści z newslettera bez naszej zgody.

20.   Pamiętaj, że newslettery mogą wpadać do zakładki SPAM. W takim wypadku dodaj nasz e-mail do bazy zaufanych odbiorców.

21.   Pamiętaj, że możemy zrezygnować z wysyłki newslettera. W takim wypadku poinformujemy Cię o tym oraz usuniemy Twój adres oraz zapis aktywności z naszego systemu mailingowego.

 

§12 . Konto użytkownika.

1.        Na naszej Stronie możesz założyć swoje konto użytkownika.

2.        Konto użytkownika jest usługą darmową.

3.        Konto użytkownika umożliwia Ci dostęp do składania zamówień, pobrania materiałów, dokumentów, faktur, sprawdzenia historii zakupów.

4.        Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.

5.        Dostęp do konta następuje po podaniu przez Ciebie: loginu oraz hasła.

6.        Hasło powinno być unikalne.

7.        Nie udostępniaj hasła innym osobom.

8.        Jeżeli utracisz dostęp do konta, możesz go odzyskać, korzystając ze specjalnej opcji na Stronie logowania.

9.        Jeżeli masz problem z odzyskaniem hasła – napisz do nas. Pomożemy Ci wygenerować nowe.

10.   Jeżeli chcesz usunąć konto, możesz to zrobić sam korzystając z odpowiedniej zakładki lub napisać do nas e-mail z żądaniem usunięcia. Zrealizujemy Twoje żądanie bezzwłocznie.

11.   Zobowiązujesz się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem za pośrednictwem swojego konta, w tym rozsyłania spamu, naruszenia praw innych osób, czy używania konta do celów oszustwa.

12.   W przypadku długotrwałej nieaktywności konta zastrzegamy sobie prawo do jego dezaktywacji lub usunięcia.

13.   Konta są osobiste i nie mogą być przenoszone ani odsprzedawane innym osobom bez naszej zgody.  

 

§13. Rozwiązywanie sporów.

1.        Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

2.        W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

3.        Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: ec.europa.eu/odr

 

§14. Ochrona danych osobowych.

1.        Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://naszerekodzielo.pl

————————————————————————————————————-

Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

●        Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.

●        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

●        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

●        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

●        Adres konsumenta(-ów)

●        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

●        Data

(*) Niepotrzebne skreślić.